Ιστορικό & Όραμα

Ιστορικό

Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2006, από τρεις φοιτητές κατά τη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών τους στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η στενή τους συνεργασία στα πλαίσια αρκετών ερευνητικών προγραμμάτων και η ανάγκη για εκπλήρωση των ερευνητικών τους ανησυχιών πέραν του ακαδημαϊκού χώρου, διαμόρφωσε σταδιακά μία ομάδα προσανατολισμένη στην ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε αυτό συνέβαλε και η κοινή πεποίθηση ότι υπάρχει ανάγκη για φιλόδοξα εγχειρήματα, προσανατολισμένα στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη.

Το 2005 η ομάδα συμμετείχε στο διαγωνισμό φοιτητικής επιχειρηματικότητας «Καινοτόμες Ιδέες» που προκήρυξε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η διάκρισή της με το 1ο βραβείο αποτέλεσε την αφορμή για τη σύσταση της εταιρείας και την απαρχή των οραμάτων που τα μέλη της μοιράζονται.

Όραμα

αντιμετώπιση προκλήσεων παρέχοντας καινοτόμα προϊόντα και λύσεις στην αιχμή της τεχνολογίας
παροχή αξιόπιστων λύσεων υψηλής ποιότητας προς τους πελάτες
οικοδόμηση ισχυρών-παγκοσμίου επιπέδου συνεργασιών στον τομέα εξειδίκευσης
προώθηση επιχειρηματικών πρακτικών με βάση την ποιότητα των υπηρεσιών και την προσωπική δέσμευση
δημιουργία μακροχρόνιας συνέργειας με φορείς και επιχειρήσεις που μοιράζονται το ίδιο όραμα